நாட்டின் தேசிய பாதுகாப்பை கருத்திற்கொண்டு எடுக்கப்பட்டுள்ள இத்தீர்மானத்தை அனைத்து சமூகங்களும் புரிந்துணர்வுடன் அமுல்படுத்தவேண்டுமென எதிர்பார்க்கப்படுகின்றது.