Puttalam Online

சிக்கந்தர் வலியுள்ளாஹ் சியாரம்

சிக்கந்தர் வலியுள்ளாஹ் சியாரம் அம்பலம் குளத்திற்கு பக்கத்தில் சிக்கந்த

சிந்தாசேகுமதார் ; முஹிதீன் வலியூள்ளாஹ் சியாரம்

 சிந்தாசேகுமதார் ; முஹிதீன் வலியூள்ளாஹ் சியாரம் அம்பலம் கிராமத்தில் அமைந

அம்பலம் – வட்டக்கண்டல் – சியாரம்

வட்டக்கண்டல் (தற்போதைய இஸ்மாயில்புரம் ) கிராமத்தின் ஆரம்பகால குடியருப்பு

கப்பலடி சியாரம்

கப்பலடி கிராமத்தில் கடற்கரைக்கு அண்மையிலுள்ள பழைய கைவிடப்பட்ட பள்ளிவாச

பள்ளிவாசல்துறை தர்ஹா

பள்ளிவாசல்துறையில் அமைந்துள்ள தர்ஹா புகழ் பெற்றதாகும்.இங்கு கூடு எடுக்க