தம்பபண்ணி சேற்றுப்பள்ளம் பிரதேசத்தில் புதிய பள்ளிவாசல் திறந்து வைப்பு

(எம்.யூ.எம்.சனூன்) புத்தளம் தம்பபண்ணி சேற்றுப்பள்ளம் பிரதேசத்தில் மஸ்ஜிதுர்ரய்யான் புதிய...