அஹதிய்யா மாணவர்களுக்கு சான்றிதழ்கள் வழங்கி வைப்பு

புத்தளம் அஹதிய்யா பாடசாலையில் கற்று அஹதிய்யா தேசிய இடைநிலை பரீட்சையில் தோற்றி சித்தி பெற்ற மாணவர்களுக்கான சான்றிதழ் இன்று (18-09-2022) வழங்கி வைக்கப்பட்டது.

WAK