புத்தளத்தில் இலகு தவனை கொடுப்பனவில் கட்டட நிர்மாணப் பணிகளுக்கு HM Builders தயார்…!

புத்தளம் நகரில் கட்டட நிர்மானத்துறையில் தனக்கென தனி இடம் பிடித்து பல வருட அனுபவத்தையும் தன்னகத்தே கொண்ட நிறுவனம், உங்கள் கனவு இல்லங்களை இன்றே நனவாக்கித்தரும் ஒரே நிறுவனம்…

புத்தளம் நகரில் கட்டட நிர்மானத்துறையில் தனக்கென தனி இடம் பிடித்து பல வருட அனுபவத்தையும் தன்னகத்தே கொண்ட நிறுவனம், உங்கள் கனவு இல்லங்களை இன்றே நனவாக்கித்தரும் ஒரே நிறுவனம்

HM Builders (Pvt) Ltd.

இந்த இக்கட்டான காலப்பகுதியில் இலகு தவனை அடிப்படையில், நீங்கள் வீட்டில் இருந்த படியே உங்களின் கனவுகளை நனவாக்க நாம் தயாராக உள்ளோம்…!

இன்றே அழையுங்கள் – 077 840 1400

HM Builders (Pvt) Ltd.
Government registered civil constructor (C716923 – ICTAD)
No.48 K K street,
Puttalam,
Sri Lanka.
hmbuildersacc@gmail.com
WhatsApp – 077 840 1400

#HM_Builders_Pvt_Ltd