புத்தளம் மாவட்டம் – தபால்மூல வாக்களிப்பு முடிவுகள்

புத்தளம் மாவட்டம் – தபால்மூல வாக்களிப்பு முடிவுகள்

Postal Votes

District Puttalam

9827   Registered Electors
9827   Total Polled
224   Rejected Votes
9603   Valid Votes