புத்தளத்துப் புதையல்கள்

புத்தளத்தளம் பிரதேச வரலாற்றுக் குறிப்புக்கள்

புதையல் 10- புத்தளம் நகர நீர்நிலைகள் – தாஜுல் அதீப் அல்ஹாஜ் ஏ என் எம் ஷாஜஹான்

மனிதனின் வாழ்விற்கு நீர் அவசிமென்பதைச் சொல்லித்தெரிய வேண்டியதில்லை, மக்கள்...