புத்தளத்துக்கான புதிய முகவரி

புத்தளத்துக்கான புதிய முகவரி

ஆட்சி அதிகாரத்தில் இளைஞர்களின் பங்களிப்பை ஊக்குவிப்பது அவசியம்!

ஜனாதிபதியின் செயலாளர் லலித் வீரதுங்க தெரிவிப்பு! "ஆட்சி அதிகாரத்தில் இளைஞர்களின்...

புத்தளம் பெரிய பள்ளிவாசல் ஊரை நெறிப்படுத்தும் பாதையில் பயணிக்கட்டும்

புத்தளத்துக்கான புதிய முகவரி... புத்தளம் பிரதேசம், புதியதொரு ஒழுங்கில் தன்னை...