பிராந்திய செய்திகள்

புத்தளம் பொது நூலகத்தினால் மாணவர்களுக்கு சான்றிதழ்கள் வழங்கி வைப்பு

புத்தளம் நகரபிதா எம்.எஸ்.எம்.ரபீக் அவர்களின் வழிகாட்டலில் "அறிவார்ந்த சமூகத்திற்கான...