பிராந்திய செய்திகள்

காஸிமிய்யா அரபுக் கல்லூரிக்கு புதிய விண்ணப்பங்கள் கோரப்பட்டுள்ளன

(எம்.யூ.எம்.சனூன்) இலங்கையின் நீண்ட வரலாற்றைக்கொண்ட, இலங்கை அரசாங்கத்தில் உத்தியோகபூர்வமாக...

புத்தளம் உதைப்பந்தாட்ட மத்தியஸ்த்தர்களுக்கான சங்கம் ஆரம்பம்

(எம்.யூ.எம்.சனூன்) புத்தளம் உதைப்பந்தாட்ட மத்தியஸ்த்தர்களுக்கான பொதுக்கூட்டமொன்று அண்மையில் புத்தளம்...