பிராந்திய செய்திகள்

கண்டக்குளி விவசாயிகளின் மின்சாரப்பற்றாக்குறைக்கு தீர்வு

கற்பிட்டி-கண்டக்குளி வெள்ளங்கரை பாதையில் மின்மாற்றி (Transformer) ஒன்று பெற்றுக்கொடுக்கப்பட்டு அதனூடாக...