மண்ணின் மைந்தர்கள்

மண்ணின் மைந்தர்கள்

நழுவவிட்ட சந்தர்ப்பத்துக்காகக் காத்திருக்கும் இப்fலால் அமீன்..!

–எம்.எஸ். அப்பாஸ்– அரசியலுக்குள் கிருகப் பிரவேசத்துக்காக காத்திருக்கும் துடிப்புள்ள...