அறிவியியல் / தொழிநுட்பம்

தொழிநுட்பம்

எல்லை நிர்ணய வர்த்தமானிக்கு எதிரான மனு நவ. 22 இல் விசாரணை

உள்ளூராட்சி மன்றங்களின் எல்லை மீள்நிர்ணய வர்த்தமானியை செயலற்றதாக அறிவிக்குமாறு...

இணையவெளியில் இளைஞர்களின் கருத்துவெளிப்பாட்டுச் சுதந்திரம் வரையறுக்கப்படக்கூடாது

(எம்.ரீ.எம்.பாரிஸ்) இணையவெளியில் (cyber space) இளைஞர்களின் கருத்துவெளிப்பாட்டுச் சுதந்திரம்...